Dr. Bualuang FAIYUE

ดร. บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ

Researcher

Professional Expertise/Research Interests:

การตอบสนองและกลไกการปรับตัวของข้าวต่อความเครียด เช่น สภาวะดินเค็ม น้ำทะเลรุกล้ำ และภัยแล้ง,
ผลของถ่านชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของพืช สมบัติของดิน และการเกษตรกรรมยั่งยืน,
Rice responses to abiotic stresses: Soil salinity/ Seawater intrusion/ and Drought,
The effects of biochar on plant growth/ soil properties/ and sustainable agriculture,

Educations:

2011: Ph.D. (Biology), University of Sussex, Brighton, UK
2003: Graduate Diploma (Teaching Profession) Chiang Mai University (CMU), Thailand
2002: B.S. (Biology, 1st Class Honours) Chiang Mai University (CMU), Thailand

Experiences:

2013: Postdoctoral researcher, University Pierre and Marie Curie, France
2546 - 2561 :   ครูวิชาการ-ชำนาญการ สาขาวิชาชีววิทยา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2562 - ปัจจุบัน : นักวิจัย AR5 สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Professional Activities:

โครงการวิจัย
1.การศึกษาผลของถ่านชีวภาพต่อการเติบโต การสะสมโซเดียมไอออน และผลผลิตของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในสภาวะดินเค็ม (หัวหน้าโครงการ) ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่/นักวิจัยใหม่ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.การศึกษาผลของถ่านชีวภาพต่อคุณลักษณะของดิน ความสามารถในการทนเค็มและผลผลิตของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในดินเค็ม (หัวหน้าโครงการ) กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ยุทธการไม้ไผ่รักษ์โลก: วัสดุท้องถิ่นทดแทนพลาสติก (หัวหน้าโครงการย่อย) ภายใต้โครงการเที่ยวกรีน กินคลีน เสพศิลป์เมืองน่าน การสรรสร้างเมืองน่านเพื่อยกระดับสู่การท่องเที่ยวสีเขียวอย่างยั่งยืน ทุนวิจัยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
4. การขยายพันธุ์และการเก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้เสี่ยงสูญพันธุ์บางชนิดในสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ (ผู้ร่วมวิจัย) ทุนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
5. โครงการวิจัยการบูรณาการการบริหารจัดการน้ำในภาวะภัยแล้งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย “กิจกรรมที่ 6 การจัดการองค์ความรู้นวัตกรรมสู้ภัยแล้งของชุมชน” (หัวหน้ากิจกรรมย่อย) ทุน กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ส่งเสริม ววน.)
6. การศึกษาผลของถ่านชีวภาพร่วมกับน้ำหรือธาตุอาหารพืชจากระบบรีไซเคิลน้ำเสียต่อผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ (หัวหน้ากิจกรรมย่อย) ภายใต้แพลตฟอร์มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างผลกระทบ (Impactful Research & Innovation) : ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Sustainable Environment) สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมกระดาษและบรรจุภัณฑ์เพื่อการเกษตรกรรม ทุนวิจัย บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
8. กิจกรรมที่ 2 ล่องน่าน เที่ยวกาด (ข่วงเมือง) วิถีใหม่ แบบไร้คาร์บอน (Nan Low Carbon Walking Street) (ผู้ร่วมโครงการ) ภายใต้โครงการวิจัย เที่ยวน่าน ใส่ใจ ไร้คาร์บอน: การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำสำหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดน่าน เพื่อนำไปสู่แหล่งท่องเที่ยวการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ทุนวิจัยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
9. แพลตฟอร์มความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ReA-2 การจัดการทรัพยากรน้ำและดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (หัวหน้ากิจกรรมย่อย) กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10. โครงการวิจัยเรื่อง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านชีวภาพต้นแบบเพื่อเป็นวัสดุปรับปรุงคุณภาพดินเค็ม (หัวหน้าโครงการ) ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการสนับสนุนการพัฒนารูปแบบธุรกิจของต้นแบบนวัตกรรมทางสังคม กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
11. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลของถ่านชีวภาพต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการนำโซเดียมและแร่ธาตุเข้าสู่รากข้าวที่ปลูกในสภาวะดินเค็ม แหล่งทุนงานวิจัยพื้นฐาน (Fundamental Fund: FF) ภายใต้แผนปฏิบัติการและแผนงานของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
1. Bualuang Faiyue, Thanchanok Kraipitukkul, Doungsuree Saetae and Poonyaporn Apithanawit. (2019). Ammonium nitrate pretreatment increased salt tolerance of Thai jasmine rice. 8th World Climate Congress. May 10-11, 2019, Bangkok, Thailand.
2. บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ กนกพร คุ้มภัย ไตรภพ โคตรวงษาและรุ่งโรจน์ ฝ้ายเยื่อ. (2565). การจัดการองค์ความรู้นวัตกรรมสู้ภัยแล้งในสวนเกษตรผสมผสาน. บทความฉบับเต็ม. การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 21 วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565.
3. นภัสวรรณ สุดรัตน์ โสภิดา ศุภเกียรติกุล กนกพร คุ้มภัย และ บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ. (2565). การคัดเลือกพันธุ์ข้าวทนเค็มเพื่อรับมือสถานการณ์การรุกล้ำของน้ำทะเล. บทความฉบับเต็ม. การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 21 วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565.
4. โสภิดา ศุภเกียรติกุล, กนกพร คุ้มภัย, วิไลลักษณ์ นิยมมณีรัตน์, รัตนาพร จิตตรง และ บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ. (2566). การศึกษาสมบัติเชิงกายภาพของกาบไผ่และความสามารถในการขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร. บทความฉบับเต็ม. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 วันที่ 27 มีนาคม 2566. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่. 

บทความวิชาการภาษาไทย
1. ณัฐวรา กิจธรรมรัตน์, ภัทรพร เอี่ยมศิริกิจ, ศศธร ศิริกุลสถิตย์, บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ และภัทรญา กลิ่นทอง. (2562) การพัฒนาวัสดุเพาะเห็ดนางรมทองจากกระดาษลังและเปลือกผลไม้เพื่อเพิ่มฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 23 (ฉบับที่ 2) เมษายน-มิถุนายน.
2. บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ และเสาวนีย์ วิจิตรโกสุม. (2563). ถ่านชีวภาพ (biochar) วัสดุปรับปรุงดินเพื่อส่งเสริมการปลูกข้าวในพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 24 (ฉบับที่ 2) เมษายน-มิถุนายน.
3. จิราภรณ์ นิคมทัศน์, ศิริวรรณ โพธิ์แก้ว, สิริวิมล กลิ่นหนู, รณิดา รักธรรม และ บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ (2563) การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกุหลาบหนูโดยอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย. วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน, หน้า 29-39.
4. วราวุฒิ มณีสุวรรณ, วิไลลักษณ์ นิยมมณีรัตน์, ภัทรสุดา จบแล้ว, อุไรวรรณ ถือพัฒน์, ธนัชพร หิรัญกุล และ บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ. (2564). “ไผ่” ทางเลือกสำหรับทดแทนพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 25 (ฉบับที่ 1).
5. บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ, รุ่งโรจน์ ฝ้ายเยื่อ, กนกพร คุ้มภัย และ พงศ์ไพบูลย์ ตุลารักษ์. (2564). นวัตกรรมสู้ภัยแล้ง - ตัวอย่างทางเลือกและทางรอดสำหรับเกษตรกรไทย. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 25 (ฉบับที่ 2).
6. รุ่งโรจน์ ฝ้ายเยื่อ, ไตรภพ โคตรวงษา, กนกพร คุ้มภัย และ บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ. (2565). นวัตกรรมทางสังคมกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือภัยแล้ง – กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 26 (ฉบับที่ 4).
7. พรพิมล สุราช, บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ, กฤษณี สุวรรณพาหุ และ วิไลลักษณ์ นิยมมณีรัตน์. (2565). เที่ยวถนนคนเดิน (กาดข่วงเมืองน่าน) อย่างไรให้คาร์บอนต่ำ. วารสารสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 26 (ฉบับที่ 4).
8. ศิวรี อรัญนารถ, พัดชา อุทิศวรรณกุล และ บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ. (2565). แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน กรณีศึกษาการสร้างสรรค์สินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์จากนวัตกรรมสิ่งทอใยไผ่. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 หน้า 1-22.

การฝึกอบรม/สัมมนา/ฟังบรรยายพิเศษ
1. การพัฒนาศักยภาพ Intrapreneur สำหรับผู้บริหารสายวิชาการในมหาวิทยาลัย U-INTRA: University Intrapreneurship Development Program (ปลุกพลัง Intrapreneur แก่ผู้บริหารสายวิชาการในมหาวิทยาลัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. หลักสูตร ผู้ตรวจประเมินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (Basic) จัดโดย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)  
3. Carbon Footprint of Product in Chemical Industry จัดโดย หลักสูตรสหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Academic Lectures:

1. นวัตกรรมทางสังคมกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือภัยแล้ง และ BCG Model: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. BCG Value Chain: การบูรณาการห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของการพัฒนา…ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกไผ่ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา.
3. การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน วัฒนธรรม และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วย BCG Model

Publication:

Article Name Year
Sakcharoen T., Niyommaneerat W., Faiyue B., Silalertruksa T., Low-carbon municipal solid waste management using bio-based solutions and community participation: The case study of cultural tourism destination in Nan, Thailand (2023), Heliyon, 9 , 2023
Sudratt N., Faiyue B., Biochar Mitigates Combined Effects of Soil Salinity and Saltwater Intrusion on Rice (Oryza sativa L.) by Regulating Ion Uptake (2023), Agronomy, 13 , 2023
Faiyue B., Wijitkosum S., Sriburi T., Rice husk biochar ameliorates saline-sodic stress in rice through sodium adsorption and improving soil properties (2023), Asia-Pacific Journal of Science and Technology, 28 , 2023
Vichaiya T., Faiyue B., Rotarayanont S., Uthaibutra J., Saengnil K., Exogenous trehalose alleviates chilling injury of ‘Kim Ju’ guava by modulating soluble sugar and energy metabolisms (2022), Scientia Horticulturae, 301 , 2022
Intarasit S., Faiyue B., Uthaibutra J., Saengnil K., Amelioration of nitrosative stress to reduce pericarp browning of harvested longan by chlorine dioxide (2022), Scientia Horticulturae, 293 , 2022
Chotikakham S., Faiyue B., Uthaibutra J., Saengnil K., Exogenous methyl salicylate alleviates senescent spotting by enhancing the activity of antioxidative ascorbate-glutathione cycle in harvested ‘Sucrier’ bananas (2020), Scientia Horticulturae, 267 , 2020
Chumyam A., Faiyue B., Saengnil K., Reduction of enzymatic browning of fresh-cut guava fruit by exogenous hydrogen peroxide-activated peroxiredoxin/thioredoxin system (2019), Scientia Horticulturae, 255 , 260-268 2019
Khunpon B., Cha-Um S., Faiyue B., Uthaibutra J., Saengnil K., Regulation on antioxidant defense system in rice seedlings (Oryza sativa L. ssp. indica cv. 'Pathumthani 1') under salt stress by paclobutrazol foliar application (2019), Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 47 , 368-377 2019
Chotikakham S., Faiyue B., Uthaibutra J., Saengnil K., Effects of methyl salicylate on senescent spotting and hydrogen peroxide concentration in ripening ‘Sucrier’ bananas (2019), Acta Horticulturae, 1245 , 115-121 2019
Khunpon B., Cha-um S., Faiyue B., Uthaibutra J., Saengnil K., Paclobutrazol mitigates salt stress in indica rice seedlings by enhancing glutathione metabolism and glyoxalase system (2018), Biologia, 73 , 1267-1276 2018
Chotikakham S., Vichaiya T., Faiyue B., Uthaibutra J., Saengnil K., Exogenous hydrogen peroxide protects senescent spotting and oxidative membrane damage of 'Sucrier' banana fruit during storage (2018), Acta Horticulturae, 1210 , 123-130 2018
Ben Othman A., Ellouzi H., Planchais S., De Vos D., Faiyue B., Carol P., Abdelly C., Savoure A., Phospholipases Dζ1 and Dζ2 have distinct roles in growth and antioxidant systems in Arabidopsis thaliana responding to salt stress (2017), Planta, 246 , 721-735 2017
Chumyam A., Shank L., Faiyue B., Uthaibutra J., Saengnil K., Effects of chlorine dioxide fumigation on redox balancing potential of antioxidative ascorbate-glutathione cycle in ‘Daw’ longan fruit during storage (2017), Scientia Horticulturae, 222 , 76-83 2017
Khunpon B., Cha-Um S., Faiyue B., Uthaibutra J., Saengnil K., Influence of paclobutrazol on growth performance, photosynthetic pigments, and antioxidant efficiency of Pathumthani 1 rice seedlings grown under salt stress (2017), ScienceAsia, 43 , 70-81 2017
Guntiya N., Bussaban B., Faiyue B., Uthaibutra J., Saengnil K., Application of gaseous chlorine dioxide for control of fungal fruit rot disease of harvested ‘Daw’ longan (2016), Scientia Horticulturae, 213 , 164-172 2016
Junmatong C., Faiyue B., Rotarayanont S., Uthaibutra J., Boonyakiat D., Saengnil K., Cold storage in salicylic acid increases enzymatic and non-enzymatic antioxidants of Nam Dok Mai No. 4 mango fruit (2015), ScienceAsia, 41 , 12-21 2015
Chomkitichai W., Faiyue B., Rachtanapun P., Uthaibutra J., Saengnil K., Enhancement of the antioxidant defense system of post-harvested 'Daw' longan fruit by chlorine dioxide fumigation (2014), Scientia Horticulturae, 178 , 138-144 2014
Saengnil K., Chumyam A., Faiyue B., Uthaibutra J., Use of chlorine dioxide fumigation to alleviate enzymatic browning of harvested 'Daw' longan pericarp during storage under ambient conditions (2014), Postharvest Biology and Technology, 91 , 49-56 2014
Chumyam A., Whangchai K., Jungklang J., Faiyue B., Saengnil K., Effects of heat treatments on antioxidant capacity and total phenolic content of four cultivars of purple skin eggplants (2013), ScienceAsia, 39 , 246-251 2013
Faiyue B., Al-Azzawi M.J., Flowers T.J., A new screening technique for salinity resistance in rice (Oryza sativa L.) seedlings using bypass flow (2012), Plant, Cell and Environment, 35 , 1099-1108 2012
Khunpon B., Uthaibutra J., Faiyue B., Saengnil K., Reduction of enzymatic browning of harvested 'Daw' longan exocarp by sodium chlorite (2011), ScienceAsia, 37 , 234-239 2011
Faiyue B., Vijayalakshmi C., Nawaz S., Nagato Y., Taketa S., Ichii M., Al-Azzawi M.J., Flowers T.J., Studies on sodium bypass flow in lateral rootless mutants lrt1 and lrt2, and crown rootless mutant crl1 of rice (Oryza sativa L.) (2010), Plant, Cell and Environment, 33 , 687-701 2010
Faiyue B., Al-Azzawi M.J., Flowers T.J., The role of lateral roots in bypass flow in rice (Oryza sativa L.) (2010), Plant, Cell and Environment, 33 , 702-716 2010

[ERIC]3

Environmental Research Institute, Chulalongkorn University

15th Fl. Sabbasastravicaya Building, Phayathai Rd. Wangmai, Pathumwan, Bangkok, 10330, Thailand.

Tel:

+66 2218 8117

Lab Service

+66 2218 8211

Fax:

+66 2218 8124

E-mail:

eric@chula.ac.th

Electronic Document System (Saraban):

saraban_eric@chula.ac.th