Research Projects

โครงการวิจัย

Project Name Fiscal Year
การปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ปนเปื้อนสารหนูเพื่อการบริโภค (ดร.ภุมรินทร์ คำเดชศักดิ์) 2021
ชุดโครงการวิจัย เรื่อง เที่ยวกรีน กินคลีน เสพศิลป์เมืองน่าน (ดร.ปัณฑิตา ตันวัฒนะ) 2021
Assessing the Variation and Relation of Climate and Water Quality in the East of Thailand (ผศ.ดร.เพ็ญรดี จันทร์ภิวัฒน์) 2021
Extended Producer Responsibility (EPR) for packaging waste management: How to introduce a Green Dot like EPR system in Thailand (การนำหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (EPR) มาใช้ในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย) (ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี) 2021
จ้างจัดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ BCG ปี 2564 (รศ.ดร.พันธวัศ สัมพันธ์พานิช) 2021
จ้างพัฒนาศักยภาพและตรวจประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ดร.ทรงกฤษณ์ ประภักดี) 2021
การศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์เพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน (ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี) 2021
Toxicity evaluation of microplastics on freshwater zooplankton, Heterocypris incongruens and their risk assessment in water ecosystem (ดร.วิไลลักษณ์ นิยมมณีรัตน์) 2021
การศึกษาเพื่อจัดทำนโยบายสาธารณะปฏิรูประบบการจัดการขยะและส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี) 2021
คลัสเตอร์วิจัยไมโครพลาสติก (ปีที่ 1) (ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี) 2020
การประเมินและจัดการผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลที่มีต่อไมโครพลาสติกในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย (ผศ.ดร.สุทธิรัตน์ กิตติพงษ์วิเศษ) 2020
การพัฒนาเม็ดฟู่ชีวภาพสำหรับบำบัดครายน้ำมันดิบปนเปื้อนในน้ำทะเล (ดร.ณัฐพงศ์ ตันติวิวัฒนพันธ์) 2020
หน่วยปฏิบัติการวิจัย การจัดการเหมืองสีเขียว (รศ.ดร.พันธวัศ สัมพันธ์พานิช) 2020
การจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณของเครื่องแยกตัวกลางหนักแบบไซโคลนทางกระบอกและไฮโดรไซโคลน : การศึกษาผลของภาวะดำเนินการ (ดร.รัชชานนท์ เปี่ยมใจสว่าง) 2020
Enhancing Local Capability toward Sustainable Municipal Solid Waste Management: Case Study of Nan Municipality, Thailand (ดร.วิไลลักษณ์ นิยมมณีรัตน์) 2020
Co-benefits of rice waste utilization on climate change mitigation and heavy metal immobilization in paddy field (ผศ.ดร.เพ็ญรดี จันทร์ภิวัฒน์) 2020
การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและอาคารสำนักงานของ กทพ. และงานศึกษาและพัฒนาจุดตรวจวัดระดับเสียงออนไลน์ บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ปีงบประมาณ 2563 (ดร.ทรงกฤษณ์ ประภักดี) 2020
พัฒนาศักยภาพและตรวจประเมินเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ดร.ทรงกฤษณ์ ประภักดี) 2020
Roles of the sub-types of dissimilatory nitrate reduction to ammonium (DNRA) pathway in sediment-based aquaculture system (ดร.ปกฉัตร ชูติวิศุทธิ์) 2020
โครงการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานบูรณาการวิจัยมุ่งเป้า กลุ่มเรื่องอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (ศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์) 2020
หน่วยปฏิบัติการวิจัย การจัดการเหมืองสีเขียว (รศ.ดร.พันธวัศ สัมพันธ์พานิช) 2019
การสร้างชุมชนและเมืองที่รู้รับปรับฟื้นจากภัยพิบัติด้วยกระบวนการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน: กรณีศึกษาชุมชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย เทศบาลน่าน (ดร.ปัณฑิตา ตันวัฒนะ) 2019
การพัฒนากระบวนการเพิ่มความเข้มข้นและการทำแห้งเพื่อผลิตสารกระจายคราบน้ำมันชีวภาพชนิดผง สำหรับการบำบัดปิโตรเลียมในแหล่งน้ำปนเปื้อน (ดร.ณัฐพงศ์ ตันติวิวัฒนพันธ์) 2019
การศึกษาแนวทางการนำไขมันจากโรงอาหารไปใช้ประโยชน์ (ดร.ณัฐพงศ์ ตันติวิวัฒนพันธ์) 2019
การศึกษาผลของถ่านชีวภาพต่อการเติบโต การสะสมโซเดียมไอออน และผลผลิตของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในสภาวะดินเค็ม (ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ) 2019
การพัฒนาวิธีการจำแนกไมโครพลาสติกจากวัสดุธรรมชาติโดยใช้สีย้อมฟลูออเรสเซนต์ (ดร.ปกฉัตร ชูติวิศุทธิ์) 2019
การศึกษาผลของถ่านชีวภาพต่อคุณลักษณะของดิน ความสามารถในการทนเค็ม และผลผลิตของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในดินเค็ม (ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ) 2019
การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังและป้องกันมลพิษสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ของจังหวัดสระบุรี (ดร.ทรงกฤษณ์ ประภักดี) 2019
กิจกรรมการรับรองนักวิจัยแลกเปลี่ยนระยะสั้นเกาหลีมาไทย ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2562 (Assistant Professor Dr.Ko Myoung-Soo) (ผศ.ดร.เพ็ญรดี จันทร์ภิวัฒน์) 2019
Management of irrigation water to achieve climate change adaptation and reduction of metal contamination in rice production in Thailand (ผศ.ดร.เพ็ญรดี จันทร์ภิวัฒน์) 2019
การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (ศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์) 2019
การปรับปรุงพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ที่ปลูกในดินปนเปื้อนแคดเมียม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (รศ.ดร.พันธวัศ สัมพันธ์พานิช) 2019
การใช้ประโยชน์จากกากกาแฟเพื่อผลิตสารต้านอนุมูลอิสระและวัสดุคอมโพสิตสีเขียว (รศ.ดร.จันทรา ทองคำเภา) 2019
การศึกษาการปนเปื้อนไมโครพลาสติกในเกลือสมุทร (ดร.ศีลาวุธ ดำรงศิริ) 2019
การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและอาคารสำนักงานของ กทพ. ปีงบประมาณ 2562 (ดร.ทรงกฤษณ์ ประภักดี) 2019
การตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของอุตสาหกรรมผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิด PE และ PP (ดร.ภุมรินทร์ คำเดชศักดิ์) 2019
การศึกษาจัดทำแนวททางการบริหารจัดการแร่ กลุ่มแร่อุตสาหกรรมเซรามิก (ศ.ดร.ศรีเลิศ โชติพันธรัตน์) 2019
หน่วยปฏิบัติการวิจัย การจัดการเหมืองสีเขียว 2018
การเตรียมชุมชนอัจฉริยะเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 2018
การดัดแปรวัสดุดูดซับจากเปลือกส้มโอเพื่อใช้ในการกำจัดโครเมียมเฮกซะวาเลนต์จากน้ำเสียอุตสาหกรรม 2018
การประยุกต์ใช้แมงกานีสออกไซด์และโครงข่ายเหล็กอินทรีย์ที่เคลือบบนวัสดุรองรับ: ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบำบัดสารหนูภายใต้ระบบการไหลต่อเนื่อง 2018
Relationships between copper uptake by rice, copper in soil, extractable copper, and its fractionation in soil: case study of paddy using fertilizer made from gold plant wastewater 2018
ขยายผลกระบวนการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน ไปสู่เมืองแห่งการรู้รับปรับฟื้นจากภัยพิบัติ: กรณีศึกษาชุมชนพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติในจังหวัดน่าน 2018
จ้างเหมารวบรวมและการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์พื้นที่ 2018
Effects of cooking methods on total and bioaccessible arsenic concentrations in rice and the assessment of arsenic dietary intake in Thailand 2018
การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 2018
การศึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2018
การประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย) 2018
การเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 2018
การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและอาคารสำนักงานของ กทพ. ปีงบประมาณ 2561 2018
การศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของโลหะหนักที่ปนเปื้อนจากกิจกรรมคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ 2017
A market-based study on human health risk assessment of total and bioavailable As and Cd in rice in Thailand 2017
การขยายผลการใช้วัสดุดูดซับผสมแกรไฟต์และปลาสเตอร์เหลือใช้จากอุตสาหกรรมเครื่องประดับเพื่อใช้ในการดูดซับโครเมียม 2017
การพัฒนาปุ๋ยปรับปรุงบำรุงดินที่แปรรูปจากกากไขมัน จากโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อม เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2017
การผลิตพลังงานชีวภาพและวัสดุคอมโพสิตชีวภาพจากกากกาแฟ 2017
การคัดแยกลักษณะสมบัติและสภาวะที่เหมาะสมของแบคทีเรียที่ย่อยสลายสารกลุ่มเอมีน 2017
การพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ “สะเต็มศึกษา: ต้นกล้า Smart Trainer Team” 2017
ชุดโครงการ การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 2017
การพัฒนาการอ้างอิงผลงานวิชาการของ อพท. ในระดับนานาชาติ 2017
การต่อยอดและขยายผลกระบวนการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM): กรณีศึกษาชุมชนพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติในจังหวัดน่าน 2017

[ERIC]3

Environmental Research Institute, Chulalongkorn University

15th Fl. Sabbasastravicaya Building, Phayathai Rd. Wangmai, Pathumwan, Bangkok, 10330, Thailand.

Tel:

+66 2218 8117

Lab Service

+66 2218 8211

Fax:

+66 2218 8124

E-mail:

eric@chula.ac.th

Electronic Document System (Saraban):

saraban_eric@chula.ac.th