Assoc. Prof. Dr. Pantawat Sampanpanish

รศ.ดร. พันธวัศ สัมพันธ์พานิช

Lecturer

Professional Expertise/Research Interests:

- Site Remediation on Phytoremediation 
- Environmental and Hazardous waste Management 
- Environmental Impact Assessment (EIA) 
- Community Social Responsibility (CSR) 

Educations:

- Doctor of Philosophy Degree (Ph.D.) in Environmental Management (International Program), Chulalongkorn University, 2006 
- Master of science Degree (M.Sc.) in Forestry, Kasetsart University, 1994 
- Bachelor of science Degree (B.Sc.) in Plant science, Maejo University, 1990 

Experiences:

 ด้านวิจัย 
1. งานวิจัยด้วยเงินอุดหนุนงบประมาณแผ่นดินและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1) 2564-2567 ผู้อำนวยการ แพลตฟอร์มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างผลกระทบ (Impactful Research and Innovation Platform) แพลตฟอร์ม 
                      “ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Sustainable Environment)” ได้รับทุนสนับสนุนจาก ศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2) 2559-2564 หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย (Research Unit, RU) การจัดการพื้นที่ปนเปื้อนโลหะหนักจากอุตสาหกรรมและการทำเหมือง (Site remediation on metals
                       management from industry and mining (Site Rem) ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3) 2562-2563 หัวหน้าโครงการ การปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ที่ปลูกในดินปนเปื้อนแคดเมียม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก
                      สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
4) 2559-2562 หัวหน้าโปรแกรมวิจัย (Research Program, RP) “The toxic substance management in the mining industry” ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักพัฒนาบัณฑิต
                       ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) 
5) 2560-2561 หัวหน้าโครงการ การพัฒนาปุ๋ยปรับปรุงบำรุงดินที่แปรรูปจากกากไขมัน จากโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อม เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับเงินทุน
                       สนับสนุนจาก เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) 
6) 2557-2560  หัวหน้าโครงการ การพัฒนาและจัดการแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน พื้นที่โดยรอบที่ดินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ได้รับทุนสนับสนุนจาก
                        กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช และสำนักยุทธศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
7) 2554-2557 หัวหน้าโครงการ การพัฒนาความเข้าใจด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย 
                       จังหวัดสระบุรี. ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการบ้านนี้มีสุข (One Functional-Unit One Community; OFOC)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
8) 2556           หัวหน้าโครงการ ชุมชนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส3 ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
9) 2555-2556 หัวหน้าโครงการ Effect of rice species and organic fertilizer in paddy field to greenhouse gas reduction. ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักพัฒนาบัณฑิต
                       ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) 
10) 2554-2556 หัวหน้าโครงการ ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์สำหรับการทำนาเพื่อลดภาวะโลกร้อน. ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
11) 2552-2555 หัวหน้าโครงการ และหัวหน้ากลุ่มงาน การจัดการน้ำและการใช้ที่ดิน ภายใต้โครงการเฝ้าระวังการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพชุมชน :
                        กรณีศึกษาโครงการพัฒนาที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี. ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการบ้านนี้มีสุข (One Functional-
                        Unit One Community; OFOC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
12) 2553          หัวหน้าโครงการ การวิเคราะห์ผลการใช้กลไกการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับการลดการทำลายป่าและการเสื่อมโทรมลงของป่าไม้. ได้รับทุนสนับสนุนจาก
                        กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
13) 2550          หัวหน้าโครงการ การปฏิบัติที่ดีในการใส่ปุ๋ยบำรุงดินและยากำจัดศัตรูพืชสำหรับการทำนากับการมีส่วนร่วมของประชาชน บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำพองและลุ่มน้ำยัง. 
                        ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
14) 2550          หัวหน้าโครงการ Compound accumulation on Phyllanthus reticulates Poir. using contaminated soil from chromium. ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุน
                        รัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
15) 2549         หัวหน้าโครงการ กลไกการกำจัดโครเมียมเฮกซาวาเลนท์ในดินด้วยต้นก้างปลา. ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
16) 2548         หัวหน้าโครงการ Chromium uptake by monocot weed plant species using hydroponics.ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้าน
                       การจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย (NEC-EHWM) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
17) 2543         หัวหน้าโครงการ การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของสังคมพืช บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อม สะแกราช จังหวัดนครราชสีมา. ได้รับทุนสนับสนุนจาก
                       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
18) 2541         หัวหน้าโครงการ ผลกระทบที่มีต่อระบบวนเกษตรแบบสวนบ้านหรือพื้นที่สีเขียว อันเนื่องมาจากการขยายตัวของสังคมเมือง บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี. 
                       ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
19) 2541          หัวหน้าโครงการ รูปแบบการใช้น้ำในเขตคลองชลประทานรังสิตใต้. ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
20) 2540          หัวหน้าโครงการ เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่มีต่อระบบวนเกษตรแบบสวนบ้านในเมืองและชนบท. ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะ
                        กรรมการวิจัยแห่งชาติ 
21) 2539          หัวหน้าโครงการ การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมของการใช้พลังงานไฟฟ้าในการสูบน้ำ เพื่อระบบชลประทานในลุ่มแม่น้ำชี : กรณีอำเภอ
                        เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด. ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
2.  งานวิจัยด้วยเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
1) 2566-2567  หัวหน้าโครงการ การศึกษาความเหมาะสมในการบริหารจัดการเก็บรวบรวมมูลฝอย การขนส่ง เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ได้รับเงินทุนสนับสนุน
                        จากกรุงเทพมหานคร 
2) 2565-2566  หัวหน้าโครงการ จัดทำคู่มือการประเมินเกณฑ์ชี้วัดเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (SEIT) ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
3) 2565           หัวหน้าโครงการ การตรวจวิเคราะห์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)บริเวณสถานประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับเงิน
                       ทุนสนับสนุนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) 
4) 2564           หัวหน้าโครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ BCG ปี 2564. ได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
5) 2559           หัวหน้าโครงการ การตรวจวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่แหล่งแร่ทองคำ จังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก ได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก
                       กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) 
6) 2559           หัวหน้าโครงการย่อย การแก้ไขปัญหาดินและตะกอนดินในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
                       การเหมืองแร่ (กพร.) 
7) 2558-2559 หัวหน้าโครงการ การจัดการทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่การทำเหมืองแร่ทองคำ ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) 
8) 2558          หัวหน้าโครงการ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม อำเภอด่านขุนทด อำเภอเทพารักษ์ และอำเภอสีคิ้ว จังหวัด
                      นครราชสีมา ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากบริษัท กฤษณา วินด์ พาวเวอร์ จำกัด และ บริษัท เค.อาร์.วัน จำกัด 
9) 2556          หัวหน้าโครงการ การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการทำเหมืองใต้ดิน ประเภทแร่โปแตซ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
                     ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากบริษัท ไทยคาลิ จำกัด 
10) 2556        หัวหน้าโครงการ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม อำเภอด่านขุนทด อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา และ
                      อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากบริษัท เทพารักษ์ วินด์ จำกัด บริษัท ทรอปิคอลวินด์ จำกัด บริษัท เค.อาร์.เอส.ทรี จำกัด และ
                      บริษัท วะตะแบก วินด์ จำกัด 
11) 2556        หัวหน้าโครงการ การศึกษาความเหมาะสมระบบขนส่งสินค้าทางอากาศ ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากบริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด 
12) 2555        หัวหน้าโครงการ การตรวจวัดคุณภาพอากาศ และคุณภาพน้ำ โรงงานยาสูบ ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากโรงงานยาสูบ 
                      กระทรวงการคลัง 
13) 2555        หัวหน้าโครงการ การตรวจวัดคุณภาพอากาศ และคุณภาพน้ำ โรงอบ ใบยาเด่นชัย จังหวัดแพร่ ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง 
14) 2555        หัวหน้าโครงการ การตรวจวัดคุณภาพอากาศ และคุณภาพน้ำของโรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิช สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้รับเงินทุน
                      สนับสนุนจากโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง 
15) 2554        หัวหน้าโครงการ การศึกษาและวิเคราะห์ที่ตั้งกังหันลมที่มีผลกระทบต่อชุมชน ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด 
16) 2553        หัวหน้าโครงการ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) การผลิตไฟฟ้าพลังงานลมโคราช 02/1 และโคราช 02/2 พื้นที่ตำบลหนองแวง ตำบลบึงปรือ 
                      ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด 
17) 2553        หัวหน้าโครงการ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) การผลิตไฟฟ้าพลังงานลมโคราช 02/3 และโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมวะตะแบก 
                      พื้นที่ตำบลบึงปรือ วังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก
                      บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด 
18) 2553        หัวหน้าโครงการ การประยุกต์ใช้แนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับสถานประกอบการหลุมฝังกลบของเสียอันตรายเพื่อป้องกันปัญหามลพิษดิน 
                     ได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
19) 2553       หัวหน้าโครงการ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) การผลิตไฟฟ้าพลังงานลม West Huaybong 2 และ West Huaybong 3 พื้นที่ตำบลห้วยบง 
                     อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด 
20) 2552       นักวิจัยโครงการ การพัฒนาระบบงานตรวจสอบติดตามมาตรฐานทางวิศวกรรม ความปลอดภัย และสมรรถนะของสถานประกอบกิจการพลังงาน ได้รับเงินทุน
                     สนับสนุนจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 
21) 2552       นักวิจัยโครงการ การปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพการบริการก๊าซธรรมชาติ ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 
22) 2552       หัวหน้าโครงการ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) การโรงไฟฟ้าพลังงานลมเขาหลังถ้ำ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับเงินทุนสนับสนุน                             จากบริษัท ซัสเทนเอเบิล เอนเนอยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
23) 2552       นักวิจัยโครงการ การจัดทำคู่มือกำกับดูแลสถานประกอบการ : คู่มือการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา ได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก
                     กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
24) 2552-2553 นักวิจัยโครงการ Immobilization of cadmium in contaminated soil : Effect on cadmium uptake to rice cultivation ได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก
                         บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 
25) 2551-2552 หัวหน้าโครงการ Soil erosion and flora monitoring report Sinphuhorm natural gas field, production phase ได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก
                        บริษัท Hess (THAILAND) Limited 
26) 2551          นักวิจัยโครงการ การจัดทำคู่มือกำกับดูแลสถานประกอบการ : คู่มือเพื่อการพัฒนาระบบการจัดการสารเคมีอันตรายสูงที่มีการนำเข้าในโรงงานอุตสาหกรรม 
                        ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
27) 2550-2552 นักวิจัยโครงการ Sugarcane cultivation in former cadmium contaminated paddy soil ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 
28) 2550       หัวหน้าโครงการ การจัดทำเอกสารเผยแพร่เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในสวนส้ม ได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก
                     กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตีพิมพ์เผยแพร่คู่มือ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) คู่มือการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์
                     ในสวนส้มอย่างถูกต้องปลอดภัย 2) คู่มือการเลือกซื้อและบริโภคส้มที่ปลอดภัยจากสารพิษ และ 3) คู่มือปัญหามลพิษจากการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและ
                     สัตว์ในสวนส้ม  
29) 2550       นักวิจัยโครงการ Effect of phosphorus fertilizer on Cd and Zn uptake by sugarcane cultivation ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากบริษัท แม่สอดพลังงาน
                     สะอาด จำกัด 
30) 2549       นักวิจัยโครงการ การศึกษาเพิ่มเติมด้านธรณีอ่างเก็บน้ำคลวงหลวง จังหวัดชลบุรี ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
31) 2548       หัวหน้าโครงการ การทดสอบเกณฑ์ปฏิบัติที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการทำนา ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
                     สิ่งแวดล้อม 
32) 2548       หัวหน้าโครงการ การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เขตประกอบการอุตสาหกรรมเขาไม้แก้ว ตำบลบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้รับเงินทุน
                     สนับสนุนจากบริษัท อินดัสเทรียล เวสต์ เมเนจเมนต์ (เอเชีย) จำกัด 
33) 2541      นักวิจัยโครงการ การสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนา
                    หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสิ่งแวดล้อม 
34) 2539-2541 นักวิจัยโครงการ การจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรม-มหาวิทยาลัย ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับทุน
                        สนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
35) 2540     นักวิจัยโครงการ การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านใต้ 
                   ได้รับทุนสนับสนุนจากกรมทางหลวง 
36) 2539     นักวิจัยโครงการ การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับทุน
                   สนับสนุนจากกรมทรัพยากรธรณี 
37) 2539     นักวิจัยโครงการ การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การก่อสร้างอาคารผู้ป่วยเพิ่มเติม โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน ได้รับเงินทุนสนับสนุน
                  จากโรงพยาบาลจังหวัดน่าน 
38) 2539    นักวิจัยโครงการ การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การก่อสร้างอาคารพิเศษ 5 ชั้น 60 ห้องของโรงพยาบาลอุทัยธานี ได้รับเงินทุนสนับสนุน
                  จากโรงพยาบาลอุทัยธานี 
39) 2539     นักวิจัยโครงการ การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ ผู้ป่วยในและเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลราชบุรี ได้รับเงินทุน
                   สนับสนุนจากโรงพยาบาลราชบุรี 
40) 2538     นักวิจัยโครงการขยายเขตการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ได้รับทุนสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
41) 2538     นักวิจัยโครงการ การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การทำเหมืองแร่หินปูนและไดโลมิติกไลม์สโตน จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับเงินทุน
                   สนับสนุนจากบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 
42) 2538     นักวิจัยโครงการ การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การผลิตเม็ดพลาสติก (PET RESIN) จ.ระยอง ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากบริษัท 
                   บางกอกโพลีเอสเตอร์ จำกัด 
43) 2538     นักวิจัยโครงการ การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สวนอุตสาหกรรมระยองลาภ จ.ระยอง ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากบริษัท อุตสาหกรรม
                   ระยองลาภ จำกัด 
44) 2538     นักวิจัยโครงการ การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สวนอุตสาหกรรมทียูเอส จ.ระยอง ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากบริษัท อุตสาหกรรม 
                   ทียูเอส จำกัด 
45) 2538     นักวิจัยโครงการ การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สวนอุตสาหกรรมอินทรา จ.สิงห์บุรี ได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก บริษัทสวนอุตสาหกรรม
                   อินทรา จำกัด 
46) 2538     นักวิจัยโครงการ และผู้ประสานงานโครงการ การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินบางสะพาน จ.ประจอบคีรีขันธ์
                  ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากบริษัท สหวิริยา อิเลคทริค จำกัด

Text Books: 
1)  Pantawat Sampanpanish. 2019. Remediation and Restoration of Arsenic-Contaminated Soil Using Phytoremediation. Pages 233-261. In Monograph
                     “Remediation and Restoration of Arsenic-Contaminated Soil from Mining Activities”. Edition 1, Bangkok: Chulalongkorn University Press, 237 p. 
2)  Pantawat Sampanpanish and Sureeporn Nipithwittaya. 2018. Learning Unit 6: Changes in natural resources and environment. Pages 185–220. IN Textbook 
                     for the Basic Social Studies, Religion and Culture subject "Geography" for Mathayom 4-6 students. Office of the Basic Education Commission. 
                     Ministry of Education. Edition 1 publish 10,000 copies, Bangkok: Office of the Welfare Promotion Commission for Teachers and Educational 
                     Personnel Press, 262 p. 
3) Pipat Laowattanabandit and Pantawat Sampanpanish. 2018. Mining and Sustainable Development: Correct Understanding for the Valuable Use of Limited 
                    Resources. Edition 1, Bangkok: Chulalongkorn University Press, 129 p. 
4) Pantawat Sampanpanish and Anuwat Watanawan. 2017. Resource and Environment Management on Mining: In Context of the relevant Legislation. 
                    Edition 1 publish 300 copies, Bangkok: Chulalongkorn University Press, 175 p. 
5) Pantawat Sampanpanish. 2015. Phytoremediation. Edition 1 publish 1000 copies, Bangkok: Chulalongkorn University Press, 232 p. 
6) Pantawat Sampanpanish. 2015. Heavy Metal Rehabilitation on Contaminated Mine Areas with Plants. Pages 303–330. In Monograph “Green Mining for
                    Sustainable Development.
Edition 1 publish 500 copies, Bangkok: STC Media and Marketing Press, 389 p. 
7) Pantawat Sampanpanish. 2013. Pollution Prevention and Control. Edition 1. Bangkok: Chulalongkorn University, 210 p. 
8) Pantawat Sampanpanish.2006. Remediation Technology. In Our Environment. 179-196. Edition 6. Bangkok: Chulalongkorn University Press, 219 p. 
9) Pantawat Sampanpanish. 1999. Ecosystem. In Our Environment. 1-27. Edition 5. Bangkok: Chulalongkorn University Press, 230 p. 

Patent/Petty Patent 
1) Invention and Product process Name: “The process of producing composite materials between crushed hemp cores and rubber” 
                   according to request number 2001000960, 20 February 2020 
2) Invention and Product Design Name: “A Rotating Composter Prototype for Grease Trap Waste Composting” 
                   according to request number 1801006633, 26 October 2018 

Professional Activities:

 ด้านบริหาร 
1) 2563-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2) 2567 คณะกรรมการตรวจประเมินการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 
3) 2565 คณะกรรมการส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
4) 2565 คณะกรรมการอำนวยการการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สําหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (Green Production) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
5) 2564 คณะกรรมการส่งเสริมสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
6) 2563 ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                   
7) 2561-2563 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ                                    
8) 2561-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ปริญญาโท) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
9) 2557-2563 รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
10) 2560-2561 คณะกรรมการบริหารการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน (Green Production) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
                         กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                          
11) 2555-2557 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
12) 2555-2562 คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) 
13) 2555-2562  คณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (สหสาขาวิชา)  
14) 2555-2556  บรรณาธิการและกองบรรณาธิการ วารสารสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
15) 2554 คณะกรรมการและเลขานุการของการพัฒนาหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 
16) 2550-2552 คณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (สหสาขาวิชา) 
17) 2549-2551 คณะอนุกรรมการบัณฑิตศึกษา สหสาขาวิชาประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (สหสาขา) 
                        บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
18) 2549 หัวหน้าบรรณาธิการ วารสารสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
19) 2542-2543 บรรณาธิการและกองบรรณาธิการ วารสารวิจัยสภาวะแวดล้อม วารสารสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
20) 2541-2542 หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
21) 2541-2542 คณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
22) 2541 บรรณาธิการและกองบรรณาธิการ วารสารวิจัยสภาวะแวดล้อม วารสารสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
23) 2539 บรรณาธิการ วารสารสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
24) 2539-2540 เลขานุการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Academic Lectures:

- Pollution Prevention and Control, Course Number: 0201251 
- Advanced Soil Environmental Science, Course Number:  2004632 
- Principle and Practice in Environmental Impact Assessment, Course Number:  2004681 

Publication:

Article Name Year
Guayjarernpanishk W., Sampanpanish P., Efficiency of sodium phytate in the remediation of As, Mn, and Cu contamination in acid mine drainage using water hyacinth (2024), Heliyon, 10 , 2024
Tananonchai A., Tang M.-T., Pao C.-W., Sampanpanish P., Tanthanuch W., Tancharakorn S., The study of EDTA enhanced Cd accumulation and formation in Napier grass using synchrotron μX-ray fluorescence imaging and X-ray absorption spectroscopy (2023), Radiation Physics and Chemistry, 207 , 2023
Guayjarernpanishk W., Sampanpanish P., Effects of Sodium Phytate on the Phytotoxicity and Arsenic (V) Absorption Performances of Water Hyacinth Grown in the Synthetic Wastewater as Acid Mine Drainage from Gold Mining (2023), EnvironmentAsia, 16 , 87-98 2023
Boonmeerati U., Sampanpanish P., Enhancing Arsenic Phytoextraction of Dwarf Napier Grass (Pennisetum purpureum cv. Mott) from Gold Mine Tailings by Electrokinetics Remediation with Phosphate and EDTA (2021), Journal of Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste, 25 , 2021
Wanitsawatwichai K., Sampanpanish P., The combination of phytoremediation and electrokinetics remediation technology on arsenic contaminated remediation in tailing storage facilities from gold mine (2021), Heliyon, 7 , 2021
Kowitwiwat A., Sampanpanish P., Phytostabilization of arsenic and manganese in mine tailings using Pennisetum purpureum cv. Mott supplemented with cow manure and acacia wood-derived biochar (2020), Heliyon, 6 , 2020
Tananonchai A., Sampanpanish P., The influence of EDTA on the accumulation, movement, and distribution of cadmium in dwarf elephant grass (2020), Environmental Technology and Innovation, 17 , 2020
Boonmeerati U., Sampanpanish P., Application of phosphate and EDTA on as(V) removal in gold mine tailings by electrokinetic remediation (2020), EnvironmentAsia, 13 , 1-12 2020
Tananonchai A., Sampanpanish P., Chanpiwat P., Tancharakorn S., Sukkha U., Effect of EDTA and NTA on cadmium distribution and translocation in Pennisetum purpureum Schum cv. Mott (2019), Environmental Science and Pollution Research, 26 , 9851-9860 2019
Sampanpanish P., Nanthavong K., Effect of EDTA and NTA on Arsenic Bioaccumulation and Translocation Using Phytoremediation by Mimosa pudica L. from Contaminated Soils (2019), Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 102 , 140-145 2019
Srinuykong R., Sampanpanish P., Effect of fertilizer type on cyanide, manganese, and arsenic phytoremediation in tailings from gold mining (2018), EnvironmentAsia, 11 , 117-132 2018
Sampanpanish P., Pinpa K., Cadmium Removal from Contaminated Sediment Using EDTA and DTPA with Water Hyacinth (2018), International Journal of Environmental Research, 12 , 543-551 2018
Sampanpanish P., Arsenic, manganese, and cyanide removal in a tailing storage facility for a gold mine using phytoremediation (2018), Remediation, 28 , 83-89 2018
Nilrit S., Sampanpanish P., Bualert S., Carbon dioxide and methane emission rates from taxi vehicles in Thailand (2018), Carbon Management, 9 , 37-43 2018
Tananonchai A., Sampanpanish P., Phytotolerance, phytotoxicity and phytoremediation of Cd and EDTA mixtures with napier grass (2018), EnvironmentAsia, 11 , 157-167 2018
Pantawat Sampanpanish and Yotsavanun Hongpiriyakul, Pb removal from contaminated water using EDTA with Colocasia esculenta (L.) Schott at Klity Creek, Kanchanaburi, Thailand (2018), American Journal of Environmental Science, 14(3) , 110–117 2018
Pantawat Sampanpanish and Nawaporn Thetthotsaporn, Efficiency of EDTA and TWEEN 80 for removal of chromium using soil washing technologies (2018), American Journal of Applied Science, 15(1) , 43–50 2018
Sampanpanish P., Suwattiga P., Removal of arsenic and manganese from the tailing storage facility of a gold mine using vetiveria zizanioides, Bambusa bambos and Pennisetum purpureum (2017), Soil and Environment, 36 , 114-119 2017
Sampanpanish P., Wanapan P., Effect of chemical fertilizer on cadmium uptake by sugarcane grown in contaminated soil (2016), International Journal of Agricultural Research, 11 , 126-134 2016
Sampanpanish P., Tantitheerasak N., Effect of EDTA on cadmium and zinc uptake by sugarcane grown in contaminated soil (2015), American Journal of Environmental Sciences, 11 , 167-174 2015
Khamla Nanthavong and Pantawat Sampanpanish, Effect of NTA and EDTA on arsenic uptake from contaminated soil by Mimosa pudica (2015), Modern Applied Science, 9(10) , 1–12 2015
Sampanpanish P., Pojanaporn T., Comparison of edta and edds enhancted phytoextraction of Cr and Pb from contaminated soil by Ananas comosus (L.) Merr (2014), American Journal of Agricultural and Biological Science, 9 , 361-368 2014
Nilrit S., Sampanpanish P., Bualert S., Emission factors of CH4 and CO2 emitted from vehicles (2013), American Journal of Environmental Sciences, 9 , 38-44 2013
Pantawat Sampanpanish, The effects of the rice variety and type of fertilizer on the emission of greenhouse gases from rice paddy fields (2013), Research Journal of Chemistry and Environment, (17)4 , 42–48 2013
Sampanpanish P., Effect of organic fertilizer on CO2, CH4 and N2O emissions in a paddy field (2012), Modern Applied Science, 6 , 13-21 2012
Nilrit S., Sampanpanish P., Emission factor of carbon dioxide from in-use vehicles in Thailand (2012), Modern Applied Science, 6 , 52-57 2012
Sampanpanish P., Use of organic fertilizer on paddy fields to reduce greenhouse gases (2012), ScienceAsia, 38 , 323-330 2012
Sureeporn Nipithwittaya and Pantawat Sampanpanish, Estimation of soil organic carbon concentration accumulated in mangrove forest filtration system. (2012), Research Journal of Chemistry and Environment., 16(5) , 60–67 2012
Pantawat Sampanpanish and Panus Pongpaladisai, Effect of organic fertilizer on cadmium uptake by rice growing in contaminated soil (2012), EnvironmentAsia, 5(1) , 77–83 2012
Pantawat Sampanpanish, Krongkeaw Tippayasak and Pitsamai Chairat-utai, Chromium accumulation by phytoremediation with Monocot weed plant species and a hydroponic sand culture system (2010), Journal of Environmental Research and Development, 4(3) , 654–666 2010
Pantawat Sampanpanish, Wilaiwan Chaengcharoen and Chantra Tongcumpou, Heavy metals removal from contaminated soil by Siam weed (Chromolaena odorata) and Vetiveria grass (Vetiveria zizanoidies) (2008), Research Journal of Chemistry and Environment, 12(3) , 23–34 2008
Pantawat Sampanpanish, Wasant Pongsapich, Sutha Khaodhiar, and Eakalak Khan, Alternative for chromium removal: Phytoremediation and biosorption with weed plant species in Thailand (2007), ScienceAsia, 33(3) , 353–362 2007
Pantawat Sampanpanish, Wasant Pongsapich, Sutha Khaodhiar, and Eakalak Khan, Chromium removal from soil by phytoremediation with weed plant species in Thailand. (2006), Water, Air, and Soil Focus, 6(1-2) , 191–206 2006

[ERIC]3

Environmental Research Institute, Chulalongkorn University

15th Fl. Sabbasastravicaya Building, Phayathai Rd. Wangmai, Pathumwan, Bangkok, 10330, Thailand.

Tel:

+66 2218 8117

Lab Service

+66 2218 8211

Fax:

+66 2218 8124

E-mail:

eric@chula.ac.th

Electronic Document System (Saraban):

saraban_eric@chula.ac.th