Envi Training Center

บริการอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Envi Training Center

การลงทะเบียนและชำระเงิน

กรอกข้อมูลการลงทะเบียนและโอนเงินเข้าบัญชี: ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำนวนเงินเท่ากับค่าลงทะเบียน เข้าบัญชีออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 174-2-02052-0 ชื่อบัญชี “สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ” พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินผ่านทางช่องทาง

Line Official: E-mail: eric@chula.ac.th

สอบถามเพิ่มเติม โทร: 0-2218-8117

ตารางการฝึกอบรม

 1. พบกับหลักสูตรใหม่เร็วๆนี้

ตารางการฝึกอบรมที่ผ่านมาแล้ว

 1. การใช้แฝกหญ้าเพื่อป้องกันภัยดินถล่ม

  วิทยากร: ศ.ดร.สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง, ผศ.ดร.อุ่นเรือน เล็กน้อย, ดร.ปัณฑิตา ตันวัฒนะ

  เน้นการชี้บทเรียนและประสบการณ์ในการใช้หญ้าแฝกร่วมกับวิธีกล พืชอื่นๆ และภูมิปญญาท้องถิ่น ในการใช้นวัตกรรมสังคมหญ้าแฝก เพื่อการลดทอนความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากภัยดินถล่ม

  วันที่: 23 มิถุนายน 2023

  ระยะเวลา: 3 ชั่วโมง

  สถานที่: ณ ศูนย์เด็กเล็กบ้านห้วยหมี ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

  จำนวน: 30 ท่าน

  ฟรี!! ไม่มีค่าลงทะเบียน

  กำหนดการฝึกอบรม โปสเตอร์
 2. การคัดแยกขยะพลาสติกเพื่อเพิ่มมูลค่า และการจัดการขยะชุมชนเพื่อลด ไมโครพลาสติกสู่สิ่งแวดล้อม

  วิทยากร: ผศ.ดร.วรพจน์ กนกกันฑพงษ์, รศ.ดร. นุตา ศุภคต, ผศ.ดร. สราวุธ ศรีทองอุทัย, ดร.ศีลาวุธ ดำรงศิริ, ดร.ยศวดี ฮะวังจู, ดร.ปฐมพงศ์ วิภาตะพันธุ์

  - แนวทางการสร้างจิตสำนึก และพฤติกรรมลด และคัดแยกขยะพลาสติก - ฝึกจำแนกชนิดพลาสติกที่มีมูลค่าโดยใช้สมบัติการกายภาพ - บริการระบุชนิดพลาสติกด้วยเทคนิค near-infrared spectrophotometer - แนะนำแนวทางการจัดการขยะชุมชน - แสดงกรณีศึกษาการจัดการขยะชุมชน - ทิศทางการศึกษาวิจัยขยะพลาสติก และไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อมทางทะเล - แนวทางการเก็บตัวอย่าง หลักการวิเคราะห์ปริมาณ และสมบัติของไมโครพลาสติก

  วันที่: 29 สิงหาคม 2023

  ระยะเวลา: 6 ชั่วโมง

  สถานที่: ห้องเศรษฐมานิต – ห้องวารี ชั้น 15 อาคารสรรพศาสตร์วิจัย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม

  จำนวน: 40 ท่าน

  ค่าลงทะเบียน 800 บาท/ท่าน

  กำหนดการฝึกอบรม
 3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปขยะเมือง ขยะจากการเกษตร และน้ำมันใช้แล้ว

  วิทยากร: ดร.วิไลลักษณ์ นิยมมณีรัตน์, ดร.วัชราภรณ์ สุนสิน, ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ, ดร.ณัฐพงศ์ ตันติวิวัฒนพันธ์, ดร.นันทมล ลิมป์พิทักษ์พงศ์

  หลักสูตร 1: การจัดการขยะชุมชนโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน <br> หลักสูตร 2: หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยเนื้อหาข้อมูลการแปรรูป และการเปลี่ยนรูปขยะให้มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

  วันที่: 09 ตุลาคม 2023

  ระยะเวลา: 8 ชั่วโมง

  สถานที่: ห้องประชุมเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน

  จำนวน: 50 ท่าน

  ค่าลงทะเบียน 500 บาท/ท่าน

  กำหนดการฝึกอบรม Module 1 กำหนดการฝึกอบรม Module 2 รูปภาพประกอบการฝึกอบรม โปสเตอร์ Module 1 โปสเตอร์ Module 2
 4. การใช้นวัตกรรมเชิงกระบวนการเพื่อพัฒนาเครื่องมือ/แพลตฟอร์มในการจัดการคุณภาพอากาศ ภายในอาคารของโรงเรียน

  วิทยากร: รศ.ดร.ณัฏฐา ฐานีพานิชสกุล

  การใช้นวัตกรรมเชิงกระบวนการ เพื่อพัฒนาข้อมูลและเครื่องมือการจัดการคุณภาพอากาศในรูปแบบ Application (Application School+, Homey+)

  วันที่: 11 ตุลาคม 2023

  ระยะเวลา: 3 ชั่วโมง

  สถานที่: ออนไลน์ผ่าน ZOOM (Online via ZOOM Application)

  จำนวน: 20 ท่าน

  ค่าลงทะเบียน 500 บาท/ท่าน

  กำหนดการฝึกอบรม โปสเตอร์
 5. การเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ

  วิทยากร: ดร.ปัณฑิตา ตันวัฒนะ, ผศ.ดร.กฤษฏิพัทธ์ พิชญะเดชอนันต์, ดร.ณัฐพงศ์ ตันติวิวัฒนพันธ์, ดร.กิตติวุฒิ เฉลยถ้อย

  ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มศักยภาพของการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำในประเทศไทย เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

  วันที่: 16 ตุลาคม 2023

  ระยะเวลา: 12 ชั่วโมง

  สถานที่: วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา และศูนย์การเรียนรู้เพาะพันธุ์ปูไข่ (ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้า) ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

  จำนวน: 30 ท่าน

  ฟรี!! ไม่มีค่าลงทะเบียน

  กำหนดการฝึกอบรม โปสเตอร์การอบรมวันที่ 16 โปสเตอร์การอบรมวันที่ 20
 6. การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ - เทคโนโลยี และมาตรฐาน

  วิทยากร: รศ.ดร.เจนยุกต์ โล่ห์วัชรินทร์, ดร.นราพงศ์ หงส์ประสิทธิ์

  ถ่ายทอดองค์ความรู้และรับฟังข้อคิดเห็น เพื่อเพิ่มการยอมรับจากชุมชน และหน่วยงานในการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่

  วันที่: 30 ตุลาคม 2023

  ระยะเวลา: 3 ชั่วโมง

  สถานที่: องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระยา เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

  จำนวน: 20 ท่าน

  ค่าลงทะเบียน 700 บาท/ท่าน

  กำหนดการฝึกอบรม โปสเตอร์
 7. การผลิตถ่านชีวภาพเพื่อรับมือภัยแล้งและน้ำเค็มรุกล้ำในพื้นที่เกษตรกรรม

  วิทยากร: ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ, ดร.วิไลลักษณ์ นิยมมณีรัตน์, ดร.ปกฉัตร ชูติวิศุทธิ์, ดร.ศรีเลิศ โชติพันธรัตน์

  ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการผลิตถ่านชีวภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างเตาเผาถ่านชีวภาพ กระบวนการเผาถ่านชีวภาพ และการประยุกต์ใช้ถ่านชีวภาพเพื่อการเกษตรกรรม

  วันที่: 30 ตุลาคม 2023

  ระยะเวลา: 3 ชั่วโมง

  สถานที่: องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระยา เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

  จำนวน: 20 ท่าน

  ค่าลงทะเบียน 500 บาท/ท่าน

  กำหนดการฝึกอบรม โปสเตอร์
 8. การใช้แบบจำลอง PM2.5 เพื่อการจัดการคุณภาพอากาศ

  วิทยากร: อ.ดร.วิน ไตรวิทยานุรักษ์

  การอบรมการใช้ประโยชน์แบบจำลอง PM2.5 เพื่อการศึกษาฉากทัศน์มาตรการ การจัดการแหล่งกำเนิด PM2.5 จากภาคการจราจรบนถนน กับกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ หน่วยงานราชการด้านการจราจรทางถนนในกรุงเทพมหานคร

  วันที่: 21 พฤศจิกายน 2023

  ระยะเวลา: 3 ชั่วโมง

  สถานที่: ห้องเศรษฐมานิต – ห้องวารี ชั้น 15 อาคารสรรพศาสตร์วิจัย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม และ ออนไลน์ผ่าน ZOOM (Online via ZOOM Application)

  จำนวน: 25 ท่าน

  ค่าลงทะเบียน 600 บาท/ท่าน

  กำหนดการฝึกอบรม โปสเตอร์
 9. การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และแผนธุรกิจการตลาด (Business Model Canvas)

  วิทยากร: ดร.พรพจน์ ศรีดัน, ดร.พิชญา สุรพลชัย

  ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับการถ่ายทอดต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อต่อยอดการพัฒนาสินค้าเกษตรเชิงพาณิชย์ แนวทางการในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าที่มีความสวยงามและได้มาตรฐานตลอดจนการให้ความรู้ในการวางแผนธุรกิจและ การตลาดผ่านการใช้เครื่องมือ Business Model Canvas

  วันที่: 21 พฤศจิกายน 2023

  ระยะเวลา: 6 ชั่วโมง

  สถานที่: ห้องประชุมเกษตรอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

  จำนวน: 20 ท่าน

  ค่าลงทะเบียน 500 บาท/ท่าน

  กำหนดการฝึกอบรม โปสเตอร์
 10. การอบรมฝึกใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

  วิทยากร: ดร.พรพจน์ ศรีดัน, ดร.พิชญา สุรพลชัย

  ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับการถ่ายทอดรูปแบบ การใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อส่งเสริมการทำการตลาดออนไลน์ของเกษตรกร และเสริมศักยภาพการแข่งขันเชิงพาณิชย์ ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG

  วันที่: 22 พฤศจิกายน 2023

  ระยะเวลา: 6 ชั่วโมง

  สถานที่: ห้องประชุมเกษตรอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

  จำนวน: 20 ท่าน

  ค่าลงทะเบียน 500 บาท/ท่าน

  กำหนดการฝึกอบรม โปสเตอร์

[ERIC]3

Environmental Research Institute, Chulalongkorn University

15th Fl. Sabbasastravicaya Building, Phayathai Rd. Wangmai, Pathumwan, Bangkok, 10330, Thailand.

Tel:

+66 2218 8117

Lab Service

+66 2218 8211

Fax:

+66 2218 8124

E-mail:

eric@chula.ac.th

Electronic Document System (Saraban):

saraban_eric@chula.ac.th